VERTEGENWOORDIGING

1° Culturele Centra Dilbeek vzw (Westrand, Keperenberg, La Motte, Solleveld)
2° Welzijnsraad
3° GeCoRo
(Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening)
4° Bibliotheekraad
5° ROAR
(Regionale Ouderenadviesraad) en POAR (Provinciale Ouderenadviesraad)
6° MOBILITEIT
7° CENTRUMRAAD


Vertegenwoordigingen zijn belangrijk, enerzijds om onze bekendheid te vergroten, en anderzijds om bij belangrijke instanties in en buiten de gemeente een stem in het kapittel te hebben ten voordele van alle Dilbeekse Senioren.
Daarom is de Seniorenraad vertegenwoordigd in :


1° Culturele Centra Dilbeek vzw (Westrand, Keperenberg, La Motte, Solleveld)
Deze vzw staat in voor de activiteiten en het beheer in Westrand, RCI Recreatiecentrum Itterbeek – Kasteel La Motte – Solleveld. De Seniorenraad is lid van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, de commissie financiën, de commissie programmering en de commissie personeel en organisatie.
Anderzijds is de vzw Culturele Centra Dilbeek vertegenwoordigd bij de Seniorenraad.
Deze wederzijdse betrokkenheid vergemakkelijkt de samenwerking tussen beide waardoor gezamenlijke programmering van activiteiten met betrekking tot cultuur vlot kunnen verlopen

.2° Welzijnsraad
De belangrijkste taak van de Seniorenraad is natuurlijk het beleid op locaal en bovenlocaal niveau te adviseren m.b.t. alle aspecten in het maatschappelijk leven van de senioren en t.o.v. de seniorenverenigingen een overkoepelende rol te spelen.
Voor een deel van de senioren heeft de Seniorenraad ook een specifiek sociale taak te vervullen.
In een niet ver verwijderde toekomst zal +/- 30% van de senioren onder een of andere vorm of in meerdere of mindere mate, zorg, attentie of bijstand nodig hebben.
Door de betrokkenheid van de Seniorenraad met de Welzijnsraad, de Dienst Welzijn en Preventie, het OCMW en andere instanties met een specifiek sociale doelstelling, kan ervoor gezorgd worden dat het “sociale pakket” ook naar verhouding terecht komt bij de senioren die daarvoor in aanmerking komen.

3° GeCoRo (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening)
Het vlaams, provinciaal en vooral gemeentelijk structuurplan bepaalt de ruimtrlijke omgeving waarin wij in de komende jaren zullen leven. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is bij de opmaak van dat Ruimtelijk geheel nauw betrokken en zal er in de toekomst moeten over waken dat de verdeling en het gebruik van de ruimte gebeurt binnen de overeen gekomen krijtlijnen. Menig senior is, hetzij via eigendom hetzij via gebruik, rechtstreeks betrokken bij die structuurplanning en de implementering ervan.
Vandaar de noodzakelijkheid om als seniorenraad ook een stem in dat kapittel te hebben.

4° Bibliotheekraad
De seniorenraad is net als andere adviesraden en geïnteresseerde burgers ook vertegenwoordigd in de Bibliotheekraad.
Op die manier wordt getracht de bibliotheek korter bij de senioren te brengen en vice versa.
De hoofdzetel van de Dilbeekse Bibliotheek is gevestigd in Westrand en draagt de naam “Wolfsput”.
Om de bereikbaarheid van en de toegankelijkheid tot het bibliotheekaanbod te maximaliseren heeft de bibliotheek filialen in Groot-Bijgaarden, Schepdaal, Itterbeek, Sint Ulriks-Kapelle en Sint Marten-Bodegem; zij zijn geopend op woensdagnamiddag van 15 u 30 en op zaterdag van 10 tot 13 u, Enkel Sint-Martens-Bodegem is op zaterdag gesloten. Adressen en contactgegevens vindt men op de website van de bibliotheek: www.wolfsput.be
Bovendien is er sedert kort een “Bib-aan-huis” dienst die de bibliotheek "De Wolfsput" dichter bij de senioren brengt.
Voor deze supplementaire service zoekt de Bibliotheek naar vrijwilligers die 1 x per maand boeken, cd's of dvd's aan huis willen gaan bezorgen bij minder mobiele Dilbekenaars: langdurig zieken, personen met een handicap, senioren die moeilijk te been zijn, … Deze dienstverlening is kostenloos voor de gebruiker ervan. De vrijwilliger wordt niet vergoed, maar is wel verzekerd voor eventuele ongevallen en ontvangt een kilometervergoeding.
Hoe werkt het?
De gebruiker die van de bib-aan-huis dienst geniet, wordt ingeschreven in de bibliotheek. Na betaling van zijn lidkaart ontvangt hij/zij een lidkaart. Met deze lidkaart kan de vrijwilliger in naam van de gebruiker 6 boeken, 6 stripverhalen, 3 dvd's én 6 cd's, cd-roms of luisterboeken voor 1 maand ontlenen.
Voor meer inlichtingen : 02/466 10 75

5° ROAR (Regionale Ouderenadviesraad) en POAR (Provinciale Ouderenadviesraad)
Door het lidmaatschap in de regionale en provinciale seniorenraden werken wij niet alleen mee aan de opmaak van het Provinciaal Ouderen Beleidsplan maar hebben ook mede onze inspraak bij de uitvoering ervan, in samenspraak met de provinciaal gedeputeerde voor Welzijn. Dit is zeker niet onbelangrijk met het oog op logistieke en financiële ondersteuning van interessante maatschappelijke en sociale acties ook in onze gemeente.
Onze Seniorenraad in vertegenwoordigd in de ROAR door de voorzitter en de schepen voor senioren. De voorzitter is lid van de POAR.
Via de provinciale directie en via de gedeputeerde hebben wij ook rechtstreeks toegang tot het hoger beleidsniveau zij het vlaams of federaal voor problemen die op die niveaus behandeld worden.

 

6° MOBILITEIT
Lees HIER

 

7° CENTRUMRAAD