2° Statuten
Art. 1. Maatschappelijke Zetel
De maatschappelijke zetel van de Seniorenraad Dilbeek is p/a Gemeentelijke Sociale Dienst, de Heetveldelaan,8 te 1700 Dilbeek.

 Art. 2. Oprichting en Statutenwijziging
a. Op 28 april 1982 werd in Dilbeek een gemeentelijke Seniorenraad opgericht, erkend als advies- en overlegorgaan van en voor de seniorenpopulatie in groot Dilbeek.
 De oorspronkelijke statuten werden goedgekeurd door de Seniorenraad op 24 oktober 1990 en door het College van Burgemeester en Schepenen op 21 januari 1991.
c. Onder art. 15 voorzien de statuten de modaliteiten tot wijziging als volgt: "Dit reglement kan gewijzigd worden op voorstel van het bureau of van vijf effectieve leden van de Seniorenraad. Iedere wijziging moet door de Seniorenraad worden goedgekeurd door ten minste 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden. Voorstellen tot wijziging moeten schriftelijk worden toegezonden aan de voorzitter van de Seniorenraad."
d. In overeenstemming met voornoemd art.15 werd een eerste actualisering door de Seniorenraad goedgekeurd op 23 november 2000 en op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen door de Gemeenteraad goedgekeurd op 20 februari 2001.
e. Om tegemoet te komen aan een algemene wens bij de senioren en rekening houdend met een maatschappelijke evolutie met betrekking tot de senioren als steeds groeiende groep in de samenleving worden de huidige statuten aangepast als volgt.
Art. 3. Doel
De Gemeentelijke Seniorenraad heeft als doel het bevorderen van een integraal seniorenbeleid in het belang van alle senioren in onze gemeente ongeacht hun filosofische of politieke strekking.
Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij onder meer:
a. op vraag van het gemeentebestuur, het OCMW, het CC Westrand vzw, of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden m.b.t. het seniorenbeleid;
b. de activiteiten in de sector van het seniorenbeleid coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen seniorenverenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in deze sector;
c. de samenwerking op het gebied van ouderenwerk en ouderenzorg stimuleren in overleg met het OCMW, de gemeentelijke sociale dienst en diverse rusthuizen van Dilbeek;
d. de solidariteit tussen de senioren bevorderen;
e. deelnemen aan het beheer van gemeentelijke infrastructuur voor senioren, vanzelfsprekend in overeenstemming met de ter zake geldende reglementering of afspraken;
f. aandacht besteden aan de opvang van jongere senioren en hun verzuchtingen.
Art. 4. Lidmaatschap
a. Elke seniorenvereniging die het Nederlands als voertaal gebruikt en wenst lid te worden van de Seniorenraad, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de Voorzitter van de Seniorenraad. Betreffende vereniging moet haar zetel hebben in de gemeente Dilbeek. Bovendien moet 2/3 van haar leden in Dilbeek gedomicilieerd zijn.
De betreffende vereniging moet minstens een jaar actief zijn en een aantal activiteiten kunnen voorleggen. Indien ze beantwoordt aan de gestelde criteria voor erkenning, zal ze hiervan op de hoogte worden gebracht en kan ze volwaardig lid worden van de Seniorenraad.
b. Senioren, representatief voor hun wijk of deelgemeente, die niet verbonden zijn aan een of andere seniorenvereniging kunnen eveneens, als onafhankelijke, stemgerechtigde leden worden van de Seniorenraad. Hun gezamenlijk aantal mag echter niet hoger zijn dan 1/3 van de totaliteit der stemgerechtigde leden van de Seniorenraad. Ook zij dienen een schriftelijke aanvraag te richten aan de Voorzitter van de Seniorenraad. Bij de aanvaarding van hun kandidatuur zal rekening worden gehouden met hun representativiteit, en er zal ook worden toegezien dat er een voldoende spreiding wordt bereikt over de verschillende deelgemeenten of belangrijke wijken.
c. Rusthuizen kunnen a rato van 1 persoon per rusthuis vertegenwoodigd zijn in de Seniorenraad. Zij zijn niet stemgerechtigd.
Art. 5. Samenstelling van de Seniorenraad:
a. Stemgerechtigde leden:
- twee afgevaardigden van elke erkende vereniging van senioren.
- de volgens art. 3 erkende onafhankelijken, steeds a rato van maximum 1/3 van het totale aantal aanwezige stemgerechtigden.
De stemgerechtigde leden moeten de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben.
De leden moeten in de gemeente Dilbeek gedomicilieerd zijn; zij mogen geen deel uitmaken van de Gemeenteraad, noch van het OCMW, noch mogen zij een politiek mandaat bekleden.
b. Niet-stemgerechtigde leden:
-de Schepen van Senioren of zijn/haar afgevaardigde, de Voorzitter van het OCMW of zijn/haar afgevaardigde, de gemeentelijke ambtenaar, een directeur de CC Dilbeek vzw, of zijn/haar afgevaardigde, de afgevaardigde van de gemeentelijke politie en deskundigen, uitgenodigd om over om het even welk onderwerp toelichting te verstrekken.
Art. 6. Het Bestuur
De Seniorenraad kiest onder zijn stemgerechtigde leden een Voorzitter, een Ondervoorzitter, een Penningmeester, een Secretaris en minstens twee andere stemgerechtigde leden van de Raad. Deze gekozenen vormen het bestuur van de Seniorenraad, met als opdracht de raadsvergaderingen voor te bereiden en de genomen beslissingen uit te voeren.
De Schepen van Senioren, de gemeentelijke en OCMW-ambtenaar, de afgevaardigde van de CC Dilbeek vzw zijn waarnemend lid van het bestuur.
Art. 7. Duur der mandaten
Het mandaat van de leden van het bestuur is vier jaar geldig. Zij zijn maximaal tweemaal herkiesbaar; zij blijven echter onverminderd in functie tot de nieuw verkozen bestuursleden hun plaats innemen.
Er komt een einde aan het mandaat van stemgerechtigd lid van de Raad of van lid van het bestuur:
-in gevolge intrekking van zijn opdracht door de vertegenwoordigde vereniging; deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd gericht worden aan de Voorzitter;
-in gevolge het ontslag van de betrokkene zelf of bij opheffing van de organisatie die hij vertegenwoordigt;
-door drie onaangekondigde afwezigheden.
Als wordt vastgesteld dat er aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering een einde is gekomen, dient binnen de 3 maanden in zijn vervanging te worden voorzien.
Art. 8. Vergaderingen
-De Seniorenraad komt statutair minstens viermaal per jaar samen; bovendien kan hij worden opgeroepen telkens wanneer de Voorzitter, het Bestuur, of vier stemgerechtigde leden van de Raad hierom vragen in een schrijven gericht aan de Voorzitter.
De vergaderingen van de Raad zijn niet openbaar.
-Het Bestuur komt minstens vijfmaal per jaar samen plus telkens wanneer de Voorzitter of 2 leden van het Bestuur hierom verzoeken.
-De Raad kan met het oog op een specifiek onderwerp tijdelijk een commissie "ad hoc" oprichten waarin ten minste 1 lid van het bestuur zetelt. Deze commissie vergadert naargelang de behoefte en de opgelegde imperatieven en heeft een raadgevende stem.
Art. 9. Agenda
De agenda van de raadsvergaderingen omvat enerzijds alle onderwerpen, door het Bestuur voorbereid en vastgelegd en anderzijds de punten voorgesteld door gelijk welk lid van de Seniorenraad. Er kunnen alleen geldige beslissingen genomen worden over de op de agenda vermelde onderwerpen. In geval van dringende noodzaak en met instemming van 2/3 van de aanwezige raadsleden, kunnen tijdens de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.
Art. 10. Beraadslagingen van de Raad
De Raad spreekt zich onder meer uit over de adviezen van het gemeentebestuur, het OCMW en het CC Westrand vzw met betrekking tot de Dilbeekse senioren.
De Raad keurt de rekeningen goed van het aflopen boekjaar, legt het budget vast voor het volgende jaar, bespreekt en aanvaardt het werkingsverslag.
De Raad bepaalt het werkingsprogramma voor het volgende jaar.De Raad kan slechts geldig beraadslagen, indien minstens ½ van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig is. Wanneer het vereiste aantal niet aanwezig is, kan de daaropvolgende vergadering over dezelfde agendapunten geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
De adviezen en de voorstellen dienen bij 2/3 meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen te zijn goedgekeurd.
De Secretaris maakt een verslag van elke bijeenkomst dat op de volgende bijeenkomst wordt goedgekeurd.
Een kopie wordt toegezonden aan alle leden van de Seniorenraad, en ter informatie aan de in art. 4 vermelde niet-stemgerechtigde leden.
Art. 11. Verkiezingen
Jaarlijks moet, vóór einde mei, een statutaire vergadering gehouden worden.
Conform art. 6 verkiest de statutaire vergadering de eventuele nieuwe leden van het Bestuur of herverkiest die leden van het Bestuur waarvan het vierjarige mandaat beëindigd is.
De uitnodiging tot deze statutaire vergadering wordt ten minste 14 dagen vóór de datum verstuurd aan alle leden van de Seniorenraad en ter informatie aan de in art. 4 vermelde niet stemgerechtigde leden.
Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.
Art. 12. Vertegenwoordigingen
Met het oog op een goed gebalanceerde en gecoördineerde werking zal de Seniorenraad permanent moeten nagaan waar en wanneer hij moet vertegenwoordigd zijn.
Zo zal hij geroepen zijn deel uit te maken van andere gemeentelijke raden of verenigingen.
In het voordeel van de senioren zullen de nodige externe contacten onderhouden worden hetzij door afgevaardigden uit de Raad of door afgevaardigden uit het Bestuur: hierbij wordt vooral gedacht aan Regionale Seniorenadviesraden, de Provinciale Seniorenadviesraad of andere supra-gemeentelijke organen begaan met de senioren.
Art. 13. Financiën
De werkings- en administratiekosten zijn ten laste van de Seniorenraad. Geen enkele opdracht uitgeoefend in de schoot van de Seniorenraad of van het Bestuur is bezoldigd.
De penningmeester is belast met het bijhouden van een journaal van inkomsten en uitgaven.
De subsidiërende overheid heeft te allen tijde het recht inzage te vragen van het voornoemde journaal en zal dan ook hieromtrent zijn op- of aanmerkingen schriftelijk of tijdens een bestuursvergadering formuleren.
Jaarlijks worden de rekeningen afgesloten en in de gewenste vorm samen met de noodzakelijke bewijsstukken voorgelegd aan het Schepencollege.Met het oog op de gemeentelijke begroting en ten behoeve van een correct beheer maakt de Seniorenraad jaarlijks een budget op voor het komende jaar en legt dit eveneens voor aan het Schepencollege.
Art. 14. Huishoudelijk Reglement
Voor de eigen interne organisatie en met het oog op een goede werking kan de Seniorenraad een huishoudelijk reglement uitwerken.
Art. 15. Wijziging der Statuten
Deze statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van het Bestuur of van zes stemgerechtigde leden van de Seniorenraad. Iedere wijziging moet door de Seniorenraad worden goedgekeurd door ten minste 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Voorstellen tot wijziging moeten schriftelijk worden toegezonden aan de Voorzitter van de Seniorenraad
Goedgekeurd:
door de Seniorenraad, op 26/10/2005
oor het schepencollege, op 28/11/2005
door de Gemeenteraad, op 13/12/2005 met 26 ja-stemmen en 4 neen-stemmen.