1° Objectieven seniorenraad
Bij de oprichting van de Dilbeekse Seniorenraad in 1982 was hij een verzameling of overkoepeling van bestaande Seniorenverenigingen in Dilbeek. Dit was op dat ogenblik ontegensprekelijk een waardevol initiatief en een stap om via de toenmalige seniorenverenigingen te achterhalen wat er bij de senioren leeft en wat hun behoeften zijn.
Sedert 1982 is evenwel ontzettend veel veranderd.
De senioren zijn meer onafhankelijk, meer individualist, meer mondig geworden.
Het gevolg daarvan is dat steeds minder senioren bij een typische seniorenvereniging zijn aangesloten, dat zij zich ook aansluiten bij andere verenigingen gericht op sport, cultuur, milieu, mobiliteit e.a., of zelfs totaal onafhankelijk invulling geven aan hun "senior-zijn"

Om nu te weten wat reilt en zeilt bij de senioren en wat hun behoeften zijn is het noodzakelijk dat men de contact- en informatiebronnen sterk verruimd; m.a.w. het volstaat niet meer dat men alleen nog de seniorenverenigingen groepeert in een seniorenraad.

Daarom zal de seniorenraad, om een representatieve adviesraad te blijven en inspraak te behouden, moeten mee evolueren met de huidige generatie van senioren als lid van een (senioren)vereniging en als individu.

De Seniorenraad zal zijn doelstellingen binnen de kerntaak ook permanent moeten aanpassen nl:
- Adviezen, ten voordele van de senioren, voorbereiden en rechtstreeks of via de meest efficiënte kanalen, doorgeven aan de bevoegde instanties en de uitvoering ervan opvolgen.
- Verruimde samengestelling met senioren die begrip hebben voor seniorenwerking en oog hebben voor seniorenbehoeften.
- De Seniorenraad treedt niet in de plaats van de seniorenverenigingen
- Wel kan hij, waar nodig en ter aanvulling, samen mét zijn leden overkoepelende activiteiten voor een breed seniorenpubliek organiseren, zoals de organisatie van een seniorenweek, sociale acties, het voeren van enquêtes, organiseren van cursussen.......
- Een omgeving creëren en in stand houden waarin seniorenverenigingen en senioren in het algemeen zich volwaardig kunnen ontplooien en waarin ze zich goed voelen.

Uitgaande van die kerntaak blijft de Seniorenraad aandacht besteden aan:
A. Een ruime openstelling:
- Om bij alle groepen van senioren de diverse behoeften op te sporen, te omschrijven en oplossingen te suggereren.
- Door de Seniorenraad uit te breiden met senioren die een meerwaarde betekenen door hun kennis, ervaring, bekendheid en contacten.
Dat soort waardevolle en creatieve senioren vindt men in eerste instantie in de seniorenverenigingen maar ook elders.

B. Communicatie, informatie & uitstraling
- Ervoor blijven zorgen dat de seniorenraad in Dilbeek zijn erkenning verdient
- Een website als informatiebron op vaste tijdstippen bijwerken.
- Zoals voorzien in het Lokaal Sociaal Beleidsplan, gebruik maken van het Gemeentelijk infoblad.
- Regelmatig communiceren via de lokale pers door een goede samenwerking met de gemeentelijke persdienst.
- Op regelmatige tijdstippen persconferenties organiseren en de pers betrekken bij belangrijke activiteiten en acties
- De seniorenweek is voor alle seniorenverenigingen een ideale gelegenheid om zich voor te stellen aan een breed
publiek; daarom willen we de uitstraling ervan blijven vergroten door actieve medewerking van alle
seniorenverenigingen en van andere verenigingen die senioren bij hun leden hebben of zich ook richten tot senioren.
- Een seniorenbeleidsplan voorbereiden en als voorstel aan het beleid voorleggen en laten goedkeuren

C. Vorming
- Jaarlijks een studiereis plannen naar een of ander innoverend en leerrijk project.
- Alleen of in samenwerking met andere instanties de senioren in de gelegenheid stellen om blijvend te leren
- Levenslang leren in de hand werken door organisatie van Computerlessen, Taallessen, Verkeerslessen e.a. voor senioren; dit liefsgt in samenwerking met andere competente actoren.
- Voordracht(en) plannen over actuele onderwerpen voor een ruim seniorenpubliek.
- De geboden gelegenheden of programma's aangrijpen om zelf inhoudelijk en organisatorisch "bij" te blijven

D. Feesten met een speciaal thema
- Samen met het Cultuurcentrum Westrand organisatie van de 2 thema-feesten ten voordele van alle senioren:
a.Het Voorjaarsfeest in het teken van verbroedering tussen senioren van de deelgemeenten en de seniorenverenigingen
b.Het Najaarsfeest in het teken van de muziek

E. Werking
- In samenwerking met de sociale dienst van de gemeente, het OCMW en andere diensten of organisaties de punten opgenomen in het
Senioren Beleidsplan, en het Lokaal Sociaal Beleidsplan, helpen verwezenlijken en de uitvoering ervan opvolgen
- Met steun van de diverse overheden en/of instanties zorgprojecten voor onze senioren opstarten: “Zorg” moet zeer ruim worden gezien en gaat van medische en fysische zorg tot mentale, psychische en welzijnszorg in het algemeen, inspelend op de specifieke behoeften van de +/- 11000 Dilbeekse senioren.
- Systemen uitwerken om regelmatige contacten tot stand te brengen en te onderhouden met alleenwonende senioren die ook
geïsoleerd zijn van familie en buren; in die context is samenwerking met "De Witte Kerst" zeker ook aanbevolen.
- Vorming, vriendschap, onderlinge hulpvaardigheid blijven stimuleren
- De uitstraling van onze Seniorenraad ook buiten de gemeente blijven verzorgen teneinde op de gepaste plaats op het gepaste
ogenblik de gepaste inspraak te verzekeren.